Header Pic Header Pic
Header Pic
 
Header Pic
Header Pic  PfeilНачало Акредитирани дейности
Header Pic
Header Pic

Акредитирани дейности Print E-mail

„Електро-инженеинг” ЕООД има многогодишен опит в контрола на параметри на електрически уредби с напрежение до и над 1000 волта – съпротивление на заземление, импеданс на контур „фаза-защитен проводник, дефектно-токови защити, съпротивление на изолация. Органът за контрол извършва и изпитване на електрозащитни средства в експлоатация – диелектрични боти и ръкавици, изолиращи щанги и указатели за напрежение. „Електро-инженеинг” ЕООД разполага със съвременна апаратура и квалифициран персонал.

 

по

ред

Област на контрол

Вид на контрола

Контролиран параметър/

Характерис-тика

Методи за изпитване/

измерване, използвани при контрол

Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми

 

1

2

3

4

5

6

 

1.

Електрически уредби и съоръжения до  и над

1000 V

 

 

Нови и в експлоатация обекти и съоръжения

 

 

Съпротивление на изолацията

 

БДС 1986 - т..3.3 а), б), д) и е)

 

РПК-07.01

редакция 02

18.02.2015г.

Наредба №3/

(ДВ. бр.90 и 91/2004г.)

Наредба №16-116/

(ДВ. бр.26/2008г.)

ТС

 

2.

Преходно съпротивление на защитни заземителни уредби

РПК-07.02

редакция 02

18.02.2015г.

 

3.

Импулсно съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби

РПК-07.03

редакция 02

18.02.2015г.

Наредба №16-116

(ДВ. бр.26/2008г.)

Наредба №4

(ДВ. бр. 6/2011г.)

ТС

 

4.

Електрически уредби и съоръжения до 1000 V

 

Нови и в експлоатация обекти и съоръжения

 

 

Импеданса Zs на контура „фаза- защитен проводник”

РПК-07.04

редакция 02

18.02.2015г.

Наредба №3/

(ДВ. бр.90 и 91/2004г.)

Наредба №16-116/

(ДВ. бр.26/2008г.)

ТС

 

5.

Прекъсвачи за защитно изключване

(Fi- прекъсвачи):

-Ток на задействане;

-Време за

изключване;

-Допирно напрежение;

РПК-07.05

редакция 02

18.02.2015г.

 

6.

Трансформа-торно масло

 

Нови и в експлоатация обекти и съоръжения

 

Пробивно напрежение

БДС ЕN 60156

 

РПК-07.06

редакция 02

18.02.2015г.

Наредба №3/

(ДВ. бр.90 и 91/2004г.)

Наредба №16-116/

(ДВ. бр.26/2008г.)

ТС

 

7.

Електрозащитни средства

7.1

Диелектрични ръкавици; диелектрични боти; гумени диелектрични галоши и ботуши.

Продукти в експлоатация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електрическа якост на изолация чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота

Ток на утечка

Наредба №22

(ДВ. бр.45/2006г.)

 

РПК-07.07

редакция 02

18.02.2015г.

Наредба №22

(ДВ. бр.45/2006г.)

ТС

7.2

Изолиращи щанги; Измер-вателни щанги;

Изолиращи щанги за преносими заземители;

Диелектрични килимчета и пътеки.

Електрическа якост на изолация чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота

 

7.3

Указатели за напрежение

Електрическа якост

на изолация чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота

Праг на индикация за напрежение (праг на напрежение)

8.

Физични фактори

8.1

Микроклимат на работна и битова среда

Нови и в експлоатация обекти и съоръжения

 

 

-  Температура на въздуха;

-  Относителна влажност на въздуха;

-  Скорост на движение на въздуха.

БДС 16686

Наредба

№РД-07-3

(ДВ. бр.63/2014г.)

 

РПК- 07.08

редакция 02

18.02.2015г.

 

Наредба №РД-07-3

(ДВ. бр.63/2014г.)

Наредба №9

(ДВ. бр.46/1994г.)

Наредба 24

(ДВ. бр.95/2003г.)

Наредба №3

(ДВ. бр. 15/2007г.)

Инструкция №34

(ДВ. бр.82/1975г.)

Наредба №26

(ДВ. бр.103/2008г.)

БДС 14 776

ТС

8.2

Изкуствено осветление на работна и битова среда

Нови и в експлоатация обекти и съоръжения

 

 

Осветеност

Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради, 1985г.

 

РПК- 07.09

редакция 02

18.02.2015г.

Наредба №49

(ДВ. бр.7/1976г.)

Наредба №9

(ДВ. бр.46/1994г.)

БДС EN 12464-1

ТС

 
Header Pic
left unten right unten